12012023جمعه
Last updateسه شنبه, 03 نوامبر 4505 7pm

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز ؛ آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت نوزدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت هیجدهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را با « سوژه ، سوژه پردازان  و شيوه هاي سر مقاله نويسي» آشنا نمودیم و در قسمت هیجدهم  و یا به عبارتی قسمت پایانی » شما را با « روابط عمومی و چکیده ایی از هیجده قسمت گذشته » آشنا می کنم  .


مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز ؛ آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت هیجدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت هفدهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را با « توسعه ی روزنامه نگاری  و مطبوعات در جامعه اسلامي؛ بايدها و نبايدها » آشنا نمودیم در قسمت هیجدهم شما را با «سوژه ، سوژه پردازان  و شيوه هاي سر مقاله نويسي » آشنا می کنم  .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای خود آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت سیزدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت دوازدهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را ابتدا با «دروازبانی خبر و سواد رسانه ای» آشنا نمودیم در قسمت سیزدهم شما را با « زرد نویسان یا روزنامه های زرد »  آشنا می کنم .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز ؛ آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت هفدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت شازدهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را با « بروشور ـ پورتال ـ کاتالوک ، وب و....  » آشنا نمودیم در قسمت هفدهم شما را با «توسعه ی روزنامه نگاری  و مطبوعات در جامعه اسلامي؛ بايدها و نبايدها» آشنا می کنم  .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای خود آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت دوازدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت یازدهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را ابتدا با «تاریخچه ی عکاسی و نحوه ی کار با دوربین و انواع فیلترها و عدسی ها» آشنا نمودیم در قسمت دوازدهم ابتدا شما را با « دروازه بانی خبر »  آشنا می کنم  و سپس  به  «سواد رسانه ای » می پردازیم .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز ؛ آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت شانزدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت پانزدهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را با «جایگاه آسیب های اجتماعی در مطبوعات » آشنا نمودیم در قسمت شانزدهم  شما را با « بروشور ـ پورتال ـ کاتالوک ، وب و....   »  آشنا می کنم  .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای خود آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت یازدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت دهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را ابتدا با «روش های چاپ روزنامه ، روش های توزیع روزنامه و انواع تبلیغات» آشنا نمودیم در قسمت یازدهم ابتدا شما را با « تاریخچه ی عکاسی »  آشنا می کنم  . و سپس  به  «نحوه ی کار با دوربین و انواع فیلترها و عدسی ها » می پردازیم .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای خود آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت پانزدهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت چهاردهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را ابتدا با «انواع کاغذها و اندازه ی آنها و صفحه آرایی روزنامه ، کتاب و مجله» آشنا نمودیم در قسمت پانزدهم شما را با « جایگاه آسیب های اجتماعی در مطبوعات  »  آشنا می کنم  .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای خود آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت دهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت هشتم  آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را ابتدا با «فضای مجازی» آشنا نمودیم در قسمت نهم ابتدا شما را با «روش های چاپ روزنامه »  آشنا می کنم  . و سپس  به  «روش های توزیع روزنامه و انواع تبلیغات» می پردازیم .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای خود آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت چهاردهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت سیزدهم آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را ابتدا با «زردنویسی یا روزنامه های زرد» آشنا نمودیم در قسمت چهاردهم ابتدا شما را با « انواع کاغذها و اندازه ی آن »  آشنا می کنم  و سپس  به  « صفحه آرایی روزنامه و مجله » می پردازیم .

مدیرکانون بسیج رسانه ی سپاه ناحیه ی شوش برای اعضای خود آموزش مقدماتی خبرنویسی را ضروری دانست ـ (قسمت نهم)

به قلم ـ عباس کرم الهی

مدیرکانون بسیج رسانه سپاه ناحیه شوش دانیال(ع)

در قسمت هشتم  آموزش خبری نویسی شما اعضای کانون بسیج رسانه و خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی شوش نیوز را ابتدا با «نوشتن اعداد در خبر و مراکز تهیه ی خبر» آشنا نمودیم در قسمت نهم شما را با «فضای مجازی »  آشنا می کنم  .

مقالات دیگر...


Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی شوش نیوز می باشد. تهیه و طراحی : 0171 هاست